znalec.magula.net

 

 

Vykonávanie znaleckej činnosti v nasledovných odboroch a odvetviach:

ELEKTROTECHNIKA STAVEBNÍCTVO

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Odhad hodnoty nehnuteľností
Elektronika  
Riadiaca a výpočtová technika (hardvér)  

Počítačové programy (softvér)

 

Kontakt : Ing. Juraj MAGULA
tel.: 0948 018485
mail :

Kontakt : Ing. Slávka MAGULOVÁ
tel.: 0905 641981
mail:

 

 

 

Základné informácie :

Pre vypracovanie znaleckého posudku, odborného vyjadrenia alebo odborného stanoviska je potrebná zo strany objednávateľa vystavená objednávka, (najlepšie e-mailom). Na základe osobného stretnutia je taktiež možné spresnenie predmetu znaleckého úkonu a dohoda o ďalšom postupe.

Základné podmienky spolupráce so znalcom určuje zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ... v znení neskorších predpisov.

Objednávka znaleckého posudku by mala obsahovať:

·účel na ktorý má byť znalecký posudok vypracovaný;

·dátum ku ktorému má byť znalecký posudok vypracovaný;

·dátum dokedy má byť znalecký posudok vypracovaný;

·dohodnutú sumu za posudok;

·presný názov objednávateľa posudku, ktorý bude na posudku uvedený na prvej strane posudku, alebo právneho zástupcu objednávateľa posudku, ktorý bude na posudku uvedený;

·počet vyhotovení znaleckého posudku;

 

 

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku zo strany objednávateľa:

 

Elektrotechnické zariadenia

Nehnuteľný majetok
  • Objednávka

  • Objednávka

  • Položkovitá zostava DHM, s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami,

  • Listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp. Nie staršie ako ako 3 mesiace.

  • Nadoobúdacie doklady - faktúry, doklady o zaradení do užívania, reklamačné listy

  • Projektová dokumentácia stavebných objektov, kolaudačné rozhodnutie, obstarávacie doklady a pod.

  • Technická a sprievodná dokumentácia

 
  • Obstarávacie doklady

 

 

 

 

V prípade potreby akýchkoľvek konzultácií, neváhajte kontaktovať sa na uvedených tel. číslach resp. e-mailom.

 

Formulár na vystavenie objednávky si možete zobraziť kliknutím na tento odkaz...